NewsletterFacebook

Regulamin Programu LUNA BEZ KOŃCA

Regulamin Programu LUNA BEZ KOŃCA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu LUNA BEZ KOŃCA jest Projekt Kino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507313, zwany dalej Organizatorem.
 2. Adres Organizatora Programu: Projekt Kino Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 28, 00-576 Warszawa, tel. +48 22/628 96 65, e-mail: marketing@kinoluna.pl.
 3. Organizator Programu jest administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych karty LUNA BEZ KOŃCA.
 4. Organizatora Programu LUNA BEZ KOŃCA informuje o jego podstawowych zasadach na łamach portalu internetowego www.kinoluna.pl.
 5. Program LUNA BEZ KOŃCA umożliwia korzystanie przez Uczestnika z karty LUNA BEZ KOŃCA przez okres 6 lub 12 miesięcy na zasadach promocyjnych.
 6. Wydawanie kart rozpoczyna się w dniu 28.12.2014 roku.
 7. Karta LUNA BEZ KOŃCA obowiązuje od dnia 01. 01. 2015 roku i trwa do 30.06.2014 lub do 31.12.2015 roku bądź do chwili wycofania przez Projekt Kino dostępu do usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie LUNA BEZ KOŃCA jest wykonanie przez Uczestnika kolejno następujących czynności:
  1. akceptacja wszystkich postanowień regulaminu i spełnienie wszystkich opisanych w nim warunków,
  2. zakup karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA na www.groupon.pl, po cenie promocyjnej zgodnej z Tabelą Opłat Promocyjnych ,
  3. odbiór karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA w kasie kina,
  4. rejestracja karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA w kasie kina,
  5. wypełnienie zgodnie ze stanem rzeczywistym formularza zgłoszeniowego dostępnego w kasie kina  i podanie co najmniej następujących danych osobowych:
   • imię i nazwisko uczestnika
   • miejsce zamieszkania uczestnika
   • nr telefonu komórkowego uczestnika
   • adres e-mail uczestnika
 2. Warunki opisane w ust.1 §2 muszą być spełnione łącznie.
 3. Po spełnieniu warunków opisanych w ust.1 §2, Uczestnik staje się posiadaczem karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA i uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Karta promocyjna LUNA BEZ KOŃCA jest kartą imienną i tylko Uczestnik Programu może z niej korzystać. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą LUNA BEZ KOŃCA w kasie kina bądź przy wejściu na salę kinową.

§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROGRAMU

 1. Organizator udostępnia Uczestnikowi Programu na zasadach objętych niniejszą promocją kartę LUNA BEZ KOŃCA przez okres:  
  1. Wariant I - przez kolejne 6 miesięcy, począwszy od 01.01.2015 roku
  2. Wariant II - przez kolejne 12 miesięcy, począwszy od 01.01.2015 roku
 2. Uczestnik Programu w ramach niniejszej promocji jest uprawniony do zakupu maksymalnie 4 kart LUNA BEZ KOŃCA.
 3. Organizator Programu świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszym regulaminie:
  1. Wariant I -  karta półroczna w cenie 349 zł brutto
  2. Wariant II – karta roczna w cenie 599 zł brutto
 4. Do opłat związanych ze świadczeniem usług przez Organizatora Programu, w zakresie nieuregulowanym w punkcie a. i b. niniejszego ustępu zastosowanie ma Cennik Organizatora
 5. Z chwilą rejestracji karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA w kasie kina, Uczestnik Programu uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z posiadania karty LUNA BEZ KOŃCA.
 6. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących na podstawie niniejszego regulaminu jest posiadanie przez Uczestnika i okazanie kasjerowi ważnej i aktywnej karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA.
 7. Na podstawie karty promocyjnej LUNA BEZ KOŃCA Uczestnik może skorzystać z darmowego biletu na dowolny seans filmowy w kinie Luna. W trakcie jednego dnia możliwe jest wyłącznie jedno wejście na dowolny seans filmowy z regularnego repertuaru kina.
 8. Bilety odbierane na kartę LUNA BEZ KOŃCA nie obowiązują na pokazy zamknięte, festiwale, maratony, itp. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odwołania seansu. W tym przypadku Uczestnikowi Programu nie przysługuje zwrot za bilet w formie pieniężnej.

§4 DANE CZŁONKOWSKIE I ICH OCHRONA

 1. Wszystkie dane dotyczące Uczestników Programu LUNA BEZ KOŃCA traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik:
  1. wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie LUNA BEZ KOŃCA;
  2. akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu;
  3. potwierdza autentyczność zamieszczonych w formularzu danych;
  4. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zamieszczonych w formularzu w celach:
   • statystycznych
   • marketingowych
   • związanych z realizacją postanowień niniejszego regulaminu;
  5. potwierdza, że został poinformowany, iż przysługuje mu prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z członkostwa w promocji;

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Karta Promocyjna LUNA BEZ KOŃCA  należąca do Uczestnika Programu nie jest środkiem płatniczym.
 2. Karta Promocyjna LUNA BEZ KOŃCA pozostaje własnością Organizatora Programu.
 3. Uczestnik biorący udział w Programie LUNA BEZ KOŃCA ma prawo korzystać z innych promocji organizowanych przez Organizatora, o ile ich warunki nie stanowią inaczej.
 4. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 5. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na karcie, zgodnie z §3 ust.2 regulaminu w przypadku braku technicznej możliwości realizacji karty.
 6. Organizator Programu ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian w Programie LUNA BEZ KOŃCA, za wcześniejszym miesięcznym powiadomieniem, chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora z tytułu utraty lub uszkodzenia karty Programu LUNA BEZ KOŃCA z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty Organizator może przenieść uprawnienia przyznane dotychczas Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w programie na nową kartę, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o utracie lub uszkodzeniu karty droga mailową na adres: marketing@kinoluna.pl oraz zarejestrowaniu przez Uczestnika w kasie kina Luna nowej karty programu, zgodnie z postanowienia §2 i §3 regulaminu, które stosuje się odpowiednio. Zarejestrowanie nowej karty nie oznacza automatycznego wydłużenia okresu uczestnictwa w programie.
 8. Wszelkie reklamacje Uczestników Programu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.
 9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo natychmiastowego pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Programie, w szczególności Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w razie nadużycia przez Uczestnika zasad regulaminu bądź użycia karty LUNA BEZ KOŃCA w sposób sprzeczny z regulaminem.
 10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie LUNA BEZ KOŃCA zgłaszając tę informację Organizatorowi drogą mailową na adres: marketing@kinoluna.pl
 11. Uczestnikowi Programu nie przysługuje zwrot kosztow zwiazanych z rezygnacją Uczestnika w udziale w Programie.
 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału Promocji LUNA BEZ KOŃCA, Organizator zobowiązany jest odnotować tę informację w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili powiadomienia o rezygnacji.
 13. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.
 14. Regulamin Promocji LUNA BEZ KOŃCA obowiązuje począwszy od 15 grudnia 2014 roku.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze szczególnie ważnych powodów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników wysyłając informację na wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie przez Użytkownika Programu LUNA BEZ KOŃCA, w terminie 14 dni od daty poinformowania o tej zmianie, będzie to równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z udziału w Programie.
 16. Z chwilą rejestracji karty zgodnie z §3 ust.1 Uczestnik Programu potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, rozumie go i nie wnosi zastrzeżeń.
   
Do ściągnięcia: