NewsletterFacebook

Burleska na Walentynki

 

Już po raz drugi Kino Luna będzie gościć per­fo­r­merów Rewii Bu­r­le­ski we wspa­niałym, za­pi­e­rającym dech w pie­r­si­a­ch spe­k­ta­klu naj­le­p­szy­ch pro­fe­sjo­na­listów w kraju.  

 

Rewia Bu­r­le­ski by Ma­da­me de Minou to nie­sa­mo­wi­ty ko­k­tajl wrażeń, za­chwyt i pożądanie prze­pla­tające się z lekkością tańca i bo­ga­c­twem ko­sti­umów. Jest to największa im­pre­za bu­r­le­sko­wa w kraju sku­pi­ająca naj­le­p­szy­ch per­fo­r­merów z kraju i zza gra­ni­cy o nie­na­ga­n­nej pre­ze­n­cji i udo­ku­me­n­to­wa­ny­ch su­k­ce­sa­ch sce­nicz­ny­ch. Najwyższej jakości re­wi­o­we show w kraju hi­p­no­ty­zu­je zarówno ko­bi­e­ty, jak i mężczyzn, młodych i do­j­rzałych, doświ­a­d­czo­ny­ch i no­wi­cju­szy. 

 

To jak, prze­ko­nałam Cię, że bu­r­le­ska to naj­le­p­szy pomysł na po­wa­le­n­ty­n­ko­wy wieczór?