NewsletterFacebook

SPUTNIK: Byk

Debiut Borisa Akopowa, świeżo upieczonego absolwenta WGIK-u, przenosi widzów w lata 90. ubiegłego wieku – w szalone czasy rozpadu poradzieckiego świata, pierwszej wojny czeczeńskiej i rodzącej się rosyjskiej mafii. Gdy bandyckie „ustawki” i egzekucje wykonywane w biały dzień na ulicach miast były czymś powszechnym. W czasach szkolnych Anton był sportowcem, w którym podkochiwały się dziewczyny; później zszedł jednak na złą drogę, trafił za kratki. Kryminalna przeszłość pozwala mu zdobyć autorytet wśród rówieśników równie jak on zagubionych i szukających w dorosłym już życiu drogi na skróty – w naturalny sposób zostaje więc ich przywódcą. Teraz ciąży na nim odpowiedzialność nie tylko za najbliższą rodzinę (matkę i młodsze rodzeństwo), lecz także za „grupę”. Kradną samochody i wyłudzają haracze; z czasem rosną w siłę, aż w końcu dostępują zaszczytu pracy dla wyżej postawionych mafiosów. Tyle że w tym świecie będąc przyjacielem jednych, trzeba stać się wrogiem innych… Zdawałoby się, że to jeden z wielu dramatów sensacyjnych o przestępczości zorganizowanej. Owszem! ale dzieło Akopowa to również traktat psychologiczny o przyjaźni i miłości, lojalności i zdradzie, zmarnowanych szansach i zawiedzionych nadziejach. O pokoleniu, które zapłaciło wysoką cenę za chaos wywołany przez przemiany polityczne i gospodarcze.

 

Дебют режиссера Бориса Акопова, только что окончившего ВГИК, переносит зрителей в 90-е гг. прошлого столетия – в сумасшедшее время распада постсоветского мира, первой чеченской войны и зарождающейся российской мафии. Когда бандитские «сходки» и экзекуции, проводимые на улицах городов, среди белого дня не были чем-то необычным. В школьные времена Антон был спортсменом, в которого влюблялись девочки; затем он встал на скользкий путь и в итоге попал за решетку. Криминальное прошлое позволило ему стать авторитетом среди сверстников, так же, как и он затерянных и находящихся в поисках легких путей в уже взрослой жизни – естественным образом он становится их главарем. Теперь на нем лежит ответственность не только за самых близких родных (мать, младшего брата и сестру), но и за «группу». Они воруют машины и занимаются рэкетом; со временем растет их сила, и, в конце концов, они удостоятся чести делать работу «высшего ранга» для мафии. Но в этом мире, будучи другом одних, ты должен стать врагом для других…Казалось бы, что это одна из многочисленных остросюжетных драм об организованной преступности. Так оно и есть! Но картина Акопова – это также психологический трактат о дружбе и любви, лояльности и предательстве, потерянных возможностях и обманутых надеждах. О поколении, которое заплатило высокую цену за хаос, вызванный политическими и экономическими изменениями.

Gatunek: 
dramat / kryminał
Rok produkcji: 
2019
Czas trwania: 
99 min
Reżyseria: 
Boris Akopow
Scenariusz: 
Boris Akopow
Obsada: 
Jurij Borisow, Stasia Miłosławskaj, Afina Kondraszowa