NewsletterFacebook

SPUTNIK: Jestem Szczęśliwa

Я СЧАСТЛИВА

Podobnie jak w przypadku „Taty” Walerii Gaj Germaniki, w „Jestem szczęśliwa” również mamy do czynienia z filmem opowiadającym o relacjach rodzinnych. Chociaż punkt wyjścia tej historii jest zupełnie inny. U Ludmiły Niekrasowej – dziekan wydziału aktorskiego Międzynarodowego Instytutu Słowiańskiego w Moskwie,która z wykształcenia jest reżyserką teatralną – lekarze diagnozują raka języka. Pierwsze leczenie nie przynosi efektu i wtedy – za namową etnografa i podróżnika Anatolija Chiżniaka – kobieta decyduje się na wyjazd do dżungli amazońskiej, gdzie przez trzy miesiące bierze udział w kuracji prowadzonej przez peruwiańskiego szamana (polegającej głównie na oczyszczaniu ciała i umysłu za sprawą silnie halucynogennego wywaru ayahuasca). Niebawem dołącza do niej córka, Nastia Korkija, dokumentalistka, która fachu uczyła się u Bakura Bakuradzego w Moskiewskiej Szkole Nowego Kina oraz na Kubie u… Wernera Herzoga. Film przedstawia kolejne fazy terapii, jakim zostaje poddana Niekrasowa – zarówno tej niekonwencjonalnej w Ameryce Południowej, jak i pod kontrolą rosyjskich onkologów. Na przekór wszystkiemu, co się wokół niej dzieje, Ludmiła zachowuje pogodę ducha i osiąga stabilizację fizyczną i psychiczną, która pozwala jej, mimo choroby, powiedzieć głośno: „Jestem szczęśliwa!”. Towarzysząca matce Nastia, jak na dokumentalistkę przystało, jest obiektywną obserwatorką wydarzeń i nie porzuca tej pozycji nawet wówczas, gdy w czymś nie zgadza się z Ludmiłą.

 

Как и в случае «Папы» Валерии Гай Германики, в ленте «Я счастлива» мы также имеем дело с фильмом, рассказывающим о семейных отношениях. Однако отправная точка этой истории совершенно иная. У Людмилы Некрасовой, декана актерского факультета Международного славянского института в Москве, театрального режиссера по образованию, врачи диагностируют рак языка. Лечение не приносит результатов, и тогда, по совету этнографа и путешественника Анатолия Хижняка, она решает отправиться в джунгли Амазонии, где в течение трех месяцев принимает участие в лечении, которое проводит перуанский шаман, основанное главным образом на очищении тела и сознания с помощью сильного галлюциногенного отвара аяуаска. Вскоре к ней присоединяется ее дочь Настя Коркия, документалист, обучавшаяся у Бакура Бакурадзе в Московской школе нового кино, а также на Кубе… у Вернера Херцога. В фильме показаны очередные этапы терапии, которые проходит Некрасова – как нетрадиционной в Южной Америке, так и под контролем российских онкологов. Вопреки всему, что происходит вокруг, Людмила сохраняет спокойствие и добивается физической и психической устойчивости, которая, несмотря на болезнь, позволяет ей громко сказать: «Я счастлива!». Сопровождающая мать Настя, как и принято в документалистике, остается объективным наблюдателем событий и не покидает этой позиции даже тогда, когда в чем-то не соглашается с Людмилой.  

Gatunek: 
dokument / psychologiczny
Czas trwania: 
78 min
Reżyseria: 
: Rafael Lewandowski, Nastia Korkija