NewsletterFacebook

SPUTNIK: Masza

МАША

Debiut reżyserski Anastazji Palczikowej (scenarzystki „Nazywali ją Mumu” i „Bolszoj”) nawiązuje do dwóch innych rosyjskich produkcji: jednej sprzed dwóch dekad (chodzi o „Córki mafii” Siergieja Bodrowa młodszego), drugiej sprzed dwóch lat (znany z naszego festiwalu „Byk” Borisa Akopowa). We wszystkich trzech przypadkach mamy podobny punkt wyjścia: lata 90. XX wieku i prowincja, którą niepodzielnie rządzą, bezlitośnie rywalizujące między sobą o wpływy, lokalne gangi. Trzynastoletnia Masza (wspaniała Polina Guchman!) pochodzi z rozbitej rodziny. Jej samotna matka po zamknięciu miejscowej fabryki traci pracę i nie potrafi odnaleźć się w kapitalistycznej rzeczywistości; ojciec założył nową rodzinę i jej przede wszystkim poświęca czas. Dziewczynką opiekuje się wujek, którego pseudonim – Ojciec Chrzestny (w tej roli charyzmatyczny Maksim Suchanow) – wyjaśnia wszystko. Maszy niczego nie brakuje, może więc realizować swoją największą pasję: śpiewać standardy jazzowe, marząc jednocześnie o przyszłej karierze estradowej. O jej bezpieczeństwo dbają bandyci pozostający na usługach brata matki, gotowi na skinięcie palcem skatować kogoś do nieprzytomności bądź wpakować do grobu. Czy w takiej atmosferze można mówić o spokojnym dzieciństwie? Mimo to dziewczynka pragnie funkcjonować normalnie: mieć przyjaciół, chłopaka, dom. Wszystkie plany i zamierzenia weryfikuje jednak okrutna rzeczywistość, która mrocznym cieniem kładzie się na życie dorosłej już Maszy (Anna Czipowska).

 

Режиссерский дебют Анастасии Пальчиковой (сценаристки фильмов «Ее звали Муму» и «Большой») отсылает к двум другим российским фильмам: одному, снятому более двух десятилетий назад (речь о фильме «Сестры» Сергея Бодрова-младшего), и второму – более двух лет назад (известный по нашему фестивалю «Бык» Бориса Акопова). Во всех трех случаях мы имеем схожую отправную точку: 90-е гг. XX в. и провинция, в которой безраздельно правят местные банды, безжалостно борющиеся за влияние. Главная героиня – тринадцатилетняя Маша (прекрасная Полина Гухман!) из неблагополучной семьи. Ее одинокая мать после закрытия местной фабрики теряет работу и не может найти себя в капиталистической реальности; отец создал новую семью, которой уделяет почти все свое время. О девочке заботится ее дядя с говорящей кличкой Крестный отец (харизматичный Максим Суханов). Маша ни в чем не нуждается и поэтому может реализовать свою самую большую страсть – исполнять джазовые стандарты, одновременно мечтая об эстрадной карьере. О ее безопасности заботятся находящиеся на службе у брата матери бандиты, готовые по щелчку пальцев избить до потери сознания или отправить в могилу любого. Можно ли говорить о спокойном детстве в такой атмосфере? Но несмотря на это девочка хочет нормальной жизни: иметь друзей, парня, дом. Однако все планы и намерения упираются в жестокую реальность, которая мрачной тенью ложится на жизнь уже повзрослевшей Маши (Анна Чиповская).

Gatunek: 
dramat / kryminał
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
86 min
Reżyseria: 
Anastazja Palczikowa
Scenariusz: 
Anastazja Palczikowa
Obsada: 
Polina Guchman, Anna Czipowska, Maksim Suchanow